За интегралните констелации

Защо констелациите, които ние преподаваме, се наричат Интегрални Констелации
 
В нашият подход към констелациите, ние винаги подхождаме към човека като към интегрална съвкупност от тези три елемента – Тяло, Душа и Дух – и подходът ни отчита и трите същностни сили, които действат у него – мисъл, чувство и воля. Когато разглеждаме човека в неговата цялост, ние успяваме едновременно да работим на различни нива или, иначе казано, по начин, който някои наричат многоизмерен. Във всяко наше действие, в хода на обучителния процес, се стремим да стимулираме всяко едно от измеренията присъстващи у участниците, благодарение на комбинацията от всестранни и съгласувани преживявания, които действат на всички нива.
 
Наричаме стила на нашата школа „Интегрален“, също и поради това, че в основата и е заложена интегралната концепция на един от най-значимите философи на нашата епоха – Кен Уилбър, който разработва модел за възприемане на реалността, който се нарича именно „Интегрален модел“ и в който той залага основополагащата идея, че всяко събитие, случващо се в реалността, винаги и неизбежно се проявява едновременно в четири различни измерения:
 
Вътрешното-индивидуално измерение, нивото на Аз-а, на нашият вътрешен свят и на това, което се случва в душата ни;
Вътрешното-колективно измерение, нивото на „Ние“, което е свързано с обществената култура, в която сме потопени;
Външното-индивидуално измерение, което е свързано с външното индивидуално, в това число и с тялото ни, в един обективен, научен план;
Външното-колективно измерение, което има отношение към връзката на човека с макросистемите, чрез които влизаме във взаимоотношения и в които сме вписани.
При Интегралните Констелации всички тези четири измерения са видими в тяхната взаимозависимост и ние се научаваме да работим във всяко от четирите измерения, както по един пряк, така и по един косвен начин.
 
Освен това, обучението по Интегрални Констелации, се характеризира и с това, че се разширява възприятието за и прилагането на констелациите в голям брой аспекти на живота, посредством различните подходи, стилове, инструменти и техники, които се използват в Интегралните констелации, част от които включват:
 
Семейни констелации
Организационни и професионални констелации
Социални и екосистемни констелации
Архетипни констелации
Междуличностни констелации
Духовно-трансперсонални констелации
Интегрални изцелителни констелации
Основните принципи на Интегралните Констелации са прости и могат да бъдат обобщени в няколко основни точки:
 
да се освободи потока на енергията там, където е блокирана
да се включи онова, което е било изключено
да се включи противоположното
да се раздели противопоставеното
да се срещнем със сянката си
Интегрални Констелации – осъзнатост за единение и любов 
 
Интегралните Констелации ни позволяват да схванем реалността като един взаимосвързан поток на съзнанието, в който всъщност, отвъд илюзията за отделеността, всички ние вече сме Едно и поради тази причина именно, усещаме носталгията по това единство. Наричаме я „Първичната Носталгия“. По своята истинска същност ние всички сме Любов и ние сме онзи принцип на единението, онзи Логос, който надхвърля всяко едно разделение. Всъщност, ние не сме в състояние да престанем да обичаме, защото така бихме отрекли собствената си същност и, когато се опитаме да го направим, неизбежно страдаме, тъй като страданието произхожда най-вече от това, че ние възприемаме себе си като отделни и разделени, и си мислим, че можем да престанем да обичаме.
 
Следователно, ако от една страна констелациите свързват онова, което е било разделено, то от друга, те позволяват на любовта и на живота да се леят свободно там, където са били блокирани, позволявайки ни по този начин да разберем, че всеки път, когато поставим граница на способността си да обичаме, ще се чувстваме зле, защото да обичаме е нашата истинска природа и следователно всеки път, когато се противопоставим на тази наша природа, ние страдаме.
 
Любовта не е някакво чувство, а още по-малко емоция, а тя е истинската ни, чиста и безлична Същност. Интегралните Констелации са истински път за възвръщането към на нашата цялост като био-психо-духовни същества.