Обучения

 

 

 

Защо констелациите, които ние преподаваме, се наричат Интегрални Констелации
 
В нашият подход към констелациите, ние винаги подхождаме към човека като към интегрална съвкупност от тези три елемента – Тяло, Душа и Дух – и подходът ни отчита и трите същностни сили, които действат у него – мисъл, чувство и воля. Когато разглеждаме човека в неговата цялост, ние успяваме едновременно да работим на различни нива или, иначе казано, по начин, който някои наричат многоизмерен. Във всяко наше действие, в хода на обучителния процес, се стремим да стимулираме всяко едно от измеренията присъстващи у участниците, благодарение на комбинацията от всестранни и съгласувани преживявания, които действат на всички нива.
 
Наричаме стила на нашата школа „Интегрален“, също и поради това, че в основата и е заложена интегралната концепция на един от най-значимите философи на нашата епоха – Кен Уилбър, който разработва модел за възприемане на реалността, който се нарича именно „Интегрален модел“ и в който той залага основополагащата идея, че всяко събитие, случващо се в реалността, винаги и неизбежно се проявява едновременно в четири различни измерения:
 
  • Вътрешното-индивидуално измерение, нивото на Аз-а, на нашият вътрешен свят и на това, което се случва в душата ни;
  • Вътрешното-колективно измерение, нивото на „Ние“, което е свързано с обществената култура, в която сме потопени;
  • Външното-индивидуално измерение, което е свързано с външното индивидуално, в това число и с тялото ни, в един обективен, научен план;
  • Външното-колективно измерение, което има отношение към връзката на човека с макросистемите, чрез които влизаме във взаимоотношения и в които сме вписани.
 
При Интегралните Констелации всички тези четири измерения са видими в тяхната взаимозависимост и ние се научаваме да работим във всяко от четирите измерения, както по един пряк, така и по един косвен начин.
 
1 from 2 Next page →