Advanced Integrative Therapy


AIT се превърна в призната и приета от терапевтичната общност в САЩ, Канада, Латинска Америка и Европа терапия, в чиято основа стоят голям брой научно базирани изследвания и доказателства по отношение на ефективността и при третирането на комплексни психологически проблеми и по отношение на значението и за катализирането на личностното развитие, интегритета и благополучието на клиента.

Като всяка нова модалност, тази авангардна терапия е построена върху основите на аспекти от предхождащите я, като ги интегрира в себе си и ги надгражда. И в теоретичен и в методологичен план AIT се явява амалгама от западната психология, психотерапия и психоневроимунология, както и от западните и източните подходи към съзнанието.

Част от източниците, от които AIT черпи теоретична база и методологична насоченост за богатия си инструментариум, са - Юнгианската аналитична психотерапия и концепцията за архетипите; Когнитивната терапия с концепцията си и фокуса си върху важността на трансформирането на негативните когниции; Метафоричния анализ на несъзнаваната динамика посредством сънищата е също една от важните съставни части от диагностичния и терапевтичен потенциал на AIT. На физиологично ниво - нервната система, имунната система и пептидно-рецепторната система формират комплекс от взаимодействащи си мрежи, които също обединяват важни аспекти на човешкото същество в една цялост, затова AIT отдава дължимото внимание на всяка част от интегралната същност на човека – тяло, психика, енергия и дух, които са вплетени и взаимопроникващи една в друга. Към цялата тази амалгама са добавени концепциите на квантовата механика и човешката електромагнитна конфигурация в помощ на цялостния модел на AIT, насочен към справяне с дисбалансите настъпили в човешкият организъм и психика, вследствие на преживяно травматично събитие.

AIT е динамична, иновативна психотерапия, която предлага бързи, ефективни и трайни резултати при работата с широк спектър от иначе трудно податливи на терапия психологически и психосоматични разстройства, екзистенциални и духовни кризи. Тази терапевтична модалност дава възможност в необичайно кратки срокове да се постигне трансформиране на негативните характерови структури в позитивни и по този начин позволява на терапевтите успешно да се справят с личностови разстройства, дисоциативни разстройства, непсихотични праноидни разстройства и обсесивно-компулсивни разстройства.

1 from 5 Next page →